Billijke vergoeding voor werknemer na opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De rechter kan een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is opgezegd, een billijke vergoeding toekennen als de opzegging het gevolg is van ernstig handelen of nalaten van de werkgever. Dat kan aan de orde zijn als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen ernstig heeft verwaarloosd.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een werknemer een billijke vergoeding toegekend omdat de werkgever in de beginperiode van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer grote fouten heeft gemaakt en de re-integratieverplichtingen ernstig heeft veronachtzaamd. Het heeft te lang geduurd voordat de werkgever de arbodienst heeft ingeschakeld. Ondanks dat de werknemer door een ongeval niet inzetbaar was voor arbeid, heeft de werkgever hem door laten werken. De werkgever had eerst een deskundig medisch oordeel over inzetbaarheid van de werknemer moeten afwachten, voordat hij hem met werk belastte.

De onderlinge verhoudingen zijn verslechterd doordat de werkgever de auto van de zaak en andere bedrijfsmiddelen heeft ingenomen, zonder de werknemer een termijn te bieden om voor vervanging te zorgen. De werkgever heeft een loonstop opgelegd nadat discussie is ontstaan over wat passend werk is tijdens re-integratie. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de loonstop onterecht is opgelegd.

Het hof concludeert dat voldoende aannemelijk is dat het voortbestaan van de arbeidsongeschiktheid en de uiteindelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst mede het gevolg is van het ernstig verwijtbare handelen van de werkgever. Het hof heeft aan de werknemer een billijke vergoeding toegekend van € 60.000.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20243273, 200.336.591 | 12-05-2024