Evenementenmodule TVL

Aan ondernemingen, die direct of indirect geraakt zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus, wordt een subsidie verstrekt voor de vaste lasten op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering Covid-19 (TVL). De regeling is gewijzigd in die zin dat de vastelastendrempel is verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Ook wordt de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 opengesteld en zijn twee gerichte hardheidsclausules opgenomen die betrekking hebben op van de sbi-code van een onderneming afwijkende hoofdactiviteiten.

De eerste clausule maakt het mogelijk om subsidie te verstrekken op basis van de feitelijke hoofdactiviteit van een onderneming op 15 maart 2020, mits deze activiteit in de bijlage bij de regeling is opgenomen. De feitelijke hoofdactiviteit hoeft niet uit de aanduiding van uitgeoefende activiteiten in het handelsregister te blijken.

De tweede clausule maakt mogelijk dat de hoogte van de subsidie kan worden bepaald op basis van een in de bijlage opgenomen feitelijke hoofdactiviteit op 15 maart 2020.

Evenementenmodule eerste kwartaal 2021

Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben evenementen sinds maart 2020 geen doorgang kunnen vinden. Ondernemingen in de evenementensector hebben weinig mogelijkheden om hun vaste lasten buiten het reguliere seizoen te dekken. Dat is aanleiding geweest voor het opnemen van een evenementenmodule in de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 met ingang van het vierde kwartaal van 2020. Deze module is ook opengesteld voor het eerste kwartaal van 2021. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 zijn geen wijzigingen aangebracht.

De regeling is bedoeld voor ondernemingen in het mkb, die voor hun omzet voor 50% of meer afhankelijk zijn van evenementen tijdens het evenementenseizoen. Het evenementenseizoen is de periode van april tot en met september. Een evenement is een georganiseerde, incidentele en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, die fysiek wordt bijgewoond door een verzameling mensen. Online evenementen vallen niet onder de regeling.

Om voor toepassing van de evenementenmodule in aanmerking te komen moet de onderneming TVL-subsidie hebben ontvangen voor de maanden juni tot en met september 2020. Daarnaast geldt dat de onderneming voor 14 september 2019 moet zijn ingeschreven in het handelsregister.

Bij de aankondiging van de evenementenmodule gold een vaste lastendrempel van € 3.000 om voor de TVL in aanmerking te komen. De verlaagde vaste lastendrempel van € 1.500 geldt ook voor de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021. Als voor het eerste kwartaal van 2021 zowel de TVL als de evenementenmodule wordt verstrekt, komt de TVL in mindering op de uitkering uit de evenementenmodule. De subsidie op grond van de evenementenmodule kan daarom pas worden vastgesteld nadat de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is vastgesteld. Het minimum subsidiebedrag van de evenementenmodule bedraagt € 1.500.

Voor de evenementenmodule gelden de reguliere afwijzingsgronden van de TVL.

De evenementenmodule voor het eerste kwartaal is opengesteld van 26 april tot en met 26 mei 2021.

Bij een aanvraag moet een verklaring worden gevoegd waaruit blijkt voor welk deel van de omzet de aanvrager afhankelijk is van een in het evenementenseizoen van 2019 gehouden evenement(en). Ondernemers die in het tweede en derde kalenderkwartaal van 2019 meer dan € 100.000 omgezet hebben moeten bij de opgave een derdenverklaring omtrent de getrouwheid voegen. De derde kan een boekhouder, belastingadviseur of een accountant zijn.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | WJZ/ 21086557, Staatscourant 2021, Nr. 16732 | 30-03-2021