Kamervragen aanvraag loonkostenvoordelen

De staatssecretaris van SZW heeft Kamervragen over het aanvragen van loonkostenvoordelen (LKV) door werkgevers beantwoord.

In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst en in het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van het ministerie van SZW is informatie te vinden over het aanvragen van LKV. Ook de website van het UWV bevat informatie over dit onderwerp. In de aangifte loonheffingen is de indicatie LKV opgenomen. Als deze indicatie niet is aangevinkt, wordt geen LKV toegekend. Door het opnemen van de aanvraag in de aangifte loonheffingen is het aanvraagproces zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Om in aanmerking te komen voor een LKV moet de werkgever de doelgroepverklaring van de werknemer, die hij in dienst heeft genomen, in zijn administratie bewaren. De werknemer vraagt deze doelgroepverklaring binnen drie maanden na zijn indiensttreding aan bij het UWV of bij de gemeente. Vervolgens zet de werkgever de indicatie LKV op ‘ja’ in iedere aangifte loonheffingen. Mocht een werkgever dit vergeten, dan kan hij dit rechtzetten door een correctiebericht in te sturen. De werkgever heeft minimaal drie en maximaal veertien maanden de tijd om een vergissing te corrigeren.

In de Wet tegemoetkomingen loondomein is niet geregeld wat er met een LKV gebeurt als een bedrijf overgaat in een ander bedrijf of wijzigt van rechtsvorm. De overgang van onderneming is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Deze regeling heeft betrekking op de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Een LKV gaat niet mee over, omdat het recht daarop niet voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst. Voor de overnemende werkgever ontstaat geen nieuw recht op een LKV omdat geen sprake is van indiensttreding of herplaatsing, maar van voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000159807 | 12-10-2021