Voorstellen verlaging administratieve lasten NOW

De minister van SZW heeft een zestal voorstellen gedaan ter aanpassing van de controlesystematiek van de NOW. De voorstellen moeten leiden tot een verlichting van de administratieve lasten, vooral voor werkgevers die een kleiner subsidiebedrag ontvangen.

Drempel derdenverklaring

Een grote groep ondernemingen kan volstaan met de aanlevering van een derdenverklaring. Op dit moment is bij een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 en bij een definitief vastgestelde subsidie van € 25.000 tot € 125.000 een derdenverklaring vereist. Het drempelbedrag voor een derdenverklaring gaat voor de NOW-3 en NOW-4 omhoog naar € 40.000. Dit geldt voor het voorschotbedrag en voor het definitieve subsidiebedrag. De bovengrens van € 125.000 blijft bestaan, maar geldt ook voor het voorschotbedrag voor de NOW-3 en -4. De bestaande controle op definitieve aanvragen door SZW wordt geïntensiveerd.

Beperking werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd

Veel bedrijven, die een derdenverklaring voor de NOW nodig hebben, laten hun administratie al voeren door een deskundige en betrekken deze bij het opstellen van de aanvraag tot vaststelling. In die situatie hoeven werkzaamheden, die voor de normale dienstverrichting zijn verricht, niet nogmaals voor de aanvraag te worden gedaan. Wel moet de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag gevoegd worden.

Controle NOW-3 en NOW-4 als ware het één opdracht

Per tranche van de NOW is nu een aparte controle vereist. Per NOW-periode moeten bepaalde voorwaarden worden getoetst. Het is gebruikelijk dat dit aparte opdrachten zijn met separate dossiervoering en controlewerkzaamheden. Voor de controle van de NOW-3 en -4 kan de accountant de opdracht voor de verschillende tranches beschouwen als één opdracht.

Aanpassing standaarden NOW

Voor de controle van een aanvraag tot vaststelling van de NOW is vorig jaar door de NBA een aparte standaard ontwikkeld. De NBA zal deze standaard aanpassen, waardoor er inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden.

Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant

Een accountant van een werkmaatschappij heeft mogelijk geen zicht op controle-aspecten van de rest van het concern. Bij de controle van de omzet mag gebruik worden gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. De accountant hoeft op werkmaatschappijniveau niet zelf deze controle uit te voeren en evenmin een uitgebreide review uit te voeren op de werkzaamheden van de groepsaccountant. Ook andere werkzaamheden, die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, kunnen voor de NOW-controle worden gebruikt.

Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau

Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming. Als de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000 volstaat een verklaring met beperkte mate van zekerheid.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000084037 | 30-05-2021